Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności serwisu internetowego GBP w Cewicach oraz Filii GBP w Cewicach w Maszewie Lęborskim.

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach oraz Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://bibliotekacewice.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-09

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-12-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona podmiotowa BIP jest  zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

część zdjęć opublikowanych w treści artykułów na stronie nie posiada opisów alternatywnych,

Wyłączenia

Dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Multimedia opublikowane przed 23 września 2020 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach i Filii Gminnej Biblioteki w Cewicach w Maszewie Lęborskim opublikowane przed 23 września 2019 roku i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-18

Opisane niezgodności zostały zidentyfikowane w wyniku samooceny dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: (http://checkers.eiii.eu/).

Wprowadzamy zmiany służące rozwiązywaniu kolejnych problemów, które szczegółowo wskazujemy w deklaracji dostępności. Prowadzimy również działania na rzecz doskonalenia całego procesu przygotowania i publikowania dostępnych treści oraz dokumentów.

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa www.bibliotekacewice.pl  posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

dodano certyfikat SSL - certyfikat bezpieczeństwa, który zabezpiecza transmisję poufnych danych używanych na stronie internetowej, takich jak loginy, hasła, dane osobowe oraz inne, przed przechwyceniem przez niepowołane osoby.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Wioletta Wilkosz
E-mail: biblioteka.cewice@o2.pl
Telefon: 59 8613182

Koordynator do spraw dostępności: Wioletta Wilkosz

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać do Rzecznika Praw Obywatelskich . Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa biurorzecznika@brpo.gov.pl INFOLINIA - 800 676 676 poniedziałki 10.00 - 18.00 wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Dostępność architektoniczna
Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach: Osiedle Na Wzgórzu 2, 84-312 Cewice

Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach znajduje się na parterze. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Do budynku prowadzi 1 wejście, przed którym znajdują się schody. Na schodach zamontowane są trzy poręcze, które ułatwiają wejcie po schodach osobom z niepełnosprawnością ruchową np. poruszających się o kulach. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek posiada jedno wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Budynek Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim: Drewniana 35 ,
84-315 Maszewo Lęborskie.

Pomieszczenie filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim znajduję się w budynku Domu Kultury w Maszewie Lęborskim- filii Gminnego Centrum Kultury w Cewicach. Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Cewicach w Maszewie Lęborskim posiada osobne wejście. Barierą architektoniczną dla osób z niepełnosprawnością ruchową są schody prowadzące z ulicy do wejścia do budynku oraz schody prowadzące na piętro, na którym znajduje się pomieszczenie biblioteki. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące. Brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Budynek nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych i nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


 

Logo Legimi

 

 

Znajdż nas na Facebooku

tel. 59 861 31 82

Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach
         
          pon.   14:00 - 18:00
         wt.      09:00 - 18:00
         śr.       09:00 - 18:00
         czw.    09:00 - 18:00
         pt.      09:00 - 18:00

 

Biblioteka czynna w następujące soboty w godz. 10:00 – 14:00

 

21 i 28.01.2023   18 i 25.02.2023         11 i 18.03.2023   15 i 22.04.2023             13 i 27.05.2023   17 i 24.06.2023               8 i 29.07.2023    12 i 19.08.2023                   9 i 16.09.2023 

 


Filia w Maszewie Lęborskim
 
         pon. nieczynne
        wt.    7:30 - 17:30
        śr.    7:30 - 17:30
        czw. 7:30 - 17:30
        pt.    7:30 - 17:30
 

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Kwiecień 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.